Науково-дослідна робота

XVI Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» 25-26 листопада 2021 року

__________________________________________________________________________________

Наукова діяльність

Наукова діяльність економічного факультету охоплює фундаментальні та прикладні дослідження, апробацію, публікацію науково-педагогічними працівниками результатів їхніх досліджень у наукових статтях, видання монографій, проєктну діяльність, наукове стажування, проведення міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, а також активну участь у різноманітних наукових заходах, зокрема конкурсах наукових робіт, а також комерціалізацію результатів наукової діяльності. Також активну участь у науковій діяльності економічного факультету беруть студенти, починаючи з І курсу, коли вони лише розпочинають своє знайомство з цікавим і багатогранним світом науки, аж до магістрантів, які вже є сформованими фахівцями й досить досвідченими науковцями, аспірантів, тобто здобувачів наукового ступеня доктора філософії з економіки, докторантів, які досліджують більш масштабні й глибокі економічні проблеми, а також молодих вчених, які вже мають наукові ступені, вчені звання, втім не зупиняються на досягнутому.

2021 рік для економічного факультету насичений на вже традиційні, а також започатковані цього року наукові заходи, серед яких можна виокремити такі найвагоміші:

 • XVІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави»;
 • XVІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях»;
 • І Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми та перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості»;
 • та Х Міжнародний круглий стіл «Інтеграція освіти, науки і бізнесу», присвячені 30-річчю незалежності України та 30-річчю економічного факультету, під егідою програми ЄС Erasmus+, напрям ім. Жана Моне у рамках проєкту 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні» а також VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності» тощо.

Під керівництвом декана економічного факультету, доктора економічних наук, професора Череп Алли Василівни група науковців узяла участь в організованому Національним фондом досліджень України конкурсі проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки і сталого розвитку України», готуються наукові проєкти для участі в інших національних і міжнародних конкурсах. Значна увага приділяється грантовій роботі. Зокрема, цей напрям діяльності реалізується бізнес-інкубатором економічного факультету Запорізького національного університету. Також бізнес-інкубатор орієнтує всіх учасників на підготовку нових бізнес-проєктів для участі в різних конкурсах, зокрема «Битві стартапів», а також на подання грантових заявок із метою отримання цільового фінансування для започаткування власної справи, соціального підприємництва. Звісно така робота здійснюється за підтримки бізнес-середовища Запорізького регіону, органів місцевого самоврядування і ректорату.

Провідні наукові школи економічного факультету:

 • Ефективність діяльності суб’єктів господарювання, регіонів та держави (науковий керівник – декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна);
 • Дискретна математика та її застосування в економіко-математичному моделюванні та інформаційних технологіях (наукові керівники: завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор Максишко Наталія Костянтинівна, професор кафедри економічної кібернетики, доктор фізико-математичних наук, професор Козін Ігор Вікторович).

На економічному факультеті діють такі студентські наукові проблемні групи:

 • Теоретичні та практичні проблеми управління фінансами (науковий керівник – декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна);
 • Аналіз, моделювання та прогнозування економічної динаміки (науковий керівник – завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор Максишко Наталія Костянтинівна);
 • Метаеврістики в задачах економіки (науковий керівник – професор кафедри економічної кібернетики, доктор фізико-математичних наук, професор Козін Ігор Вікторович);
 • Дослідження проблем економіки праці та управління людськими ресурсами (науковий керівник – доцент кафедри управління персоналом і маркетингу, доктор економічних наук, доцент Гельман Валентина Миколаївна);
 • Теорія і практика сучасного маркетингу (науковий керівник – доцент кафедри управління персоналом і маркетингу, кандидат економічних наук, доцент Калюжна Юлія Вікторівна);
 • Економічні студії (науковий керівник – доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, кандидат економічних наук, доцент Венгерська Наталя Сергіївна);
 • Студентська наукова проблемна група кафедри обліку і оподаткування (науковий керівник – доцент кафедри обліку і оподаткування, кандидат економічних наук, доцент Скорнякова Юлія Борисівна).

Серед цьогорічних переможців міжнародних і всеукраїнських студентських конкурсів та олімпіад такі талановиті студенти економічного факультету:

 • Вікторія Романова – диплом І ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» (науковий керівник – завідувач кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор Проскуріна Неля Миколаївна);
 • Владлена Сєрова – диплом І ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових проєктів у напрямку «Економіка» (науковий керівник – доцент кафедри управління персоналом і маркетингу, кандидат економічних наук, доцент Малтиз Вікторія Віталіївна);
 • Валерія Чеховська – диплом ІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у галузі економічної конкуренції», а також диплом ІІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка» (науковий керівник – професор кафедри управління персоналом і маркетингу, доктор економічних наук, професор Череп Олександр Григорович);
 • Анастасія Журавльова – диплом ІІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Банківська справа» (науковий керівник – декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна);
 • Юлія Руденко – диплом ІІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» (науковий керівник – професор кафедри управління персоналом і маркетингу, доктор економічних наук, професор Череп Олександр Григорович);
 • Анастасія Трясорук – диплом ІІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» (науковий керівник – доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат економічних наук, доцент Макаренко Олена Іванівна), а також І місце в Конкурсі «Управління ІТ-проєктами» Міжнародної студентської олімпіади в галузі інформаційних технологій «IT-Universe»;
 • Аліна Гараніна – ІІІ місце в Конкурсі «Управління підприємством в ERP-системі» Міжнародної студентської олімпіади в галузі інформаційних технологій «IT-Universe».

Отже, студенти економічного факультету, згуртовані в студентські наукові проблемні групи під керівництвом досвідчених науковців щороку перемагають у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також у всеукраїнських олімпіадах, беруть участь у кейс-чемпіонатах, а також інших наукових заходах, організованих як на рівні Міністерства освіти і науки України, так і з ініціативи стейкхолдерів, із якими налагоджена наукова співпраця. Це дає змогу укладати госпрозрахункові договори з виконання наукових досліджень на замовлення суб’єктів бізнесу. Карантинні обмеження стимулювали розвиток на економічному факультеті дистанційних форм наукового стажування, участі в різних вебінарах, використання широких можливостей масових відкритих он-лайн курсів наукової спрямованості.

Видається економічним факультетом, серед інших наукових видань, збірник наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки», що є фаховим, уже включений до Index Copernicus, інших наукометричних баз, а в перспективі його індексація в Scopus і Web of Science. В цілому наукова діяльність на економічному факультеті спрямована на пошук нових форм реалізації наукових досліджень, апробації та комерціалізації їхніх результатів, із урахуванням цифрової трансформації економіки.

Research and development

The scientific activity of the Faculty of Economics covers fundamental and applied research, testing, publication by scientific and pedagogical staff of their research results in scientific articles, monographs, project activities, scientific internships, holding international scientific and practical conferences, round tables, as well as active participation in various scientific events, particularly scientific paper competitions, as well as commercialization of the of scientific activity results. In addition, students actively participate in scientific activities of the Faculty of Economics, starting from the first year, when they are just beginning their acquaintance with the interesting and multifaceted world of science, up to graduates who are already qualified specialists and quite experienced scientists, and postgraduates, that is, applicants for the degree of Doctor of Philosophy in Economics, doctoral students who study larger and deeper economic issues, as well as young scientists who already have scientific degrees, academic titles, and do not want stop there.

2021 for the Faculty of Economics is full of traditional events, as well as scientific events launched this year, the most significant of them are the following:

 • XVI International Scientific and Practical Conference «Management of socio-economic development of regions and the state»;
 • XVI International Scientific and Practical Conference «Challenges and prospects for the new economy development at the world, state and regional levels»;
 • I International Scientific and Practical Conference «Problems and prospects of implementing the European experience of diversification of rural tourism in Ukraine through creativity and sustainability»;
 • and X International Round Table «Integration of education, science and business», dedicated to the 30th anniversary of Ukraine’s Independence and the 30th anniversary of the Faculty of Economics, under the aegis of the EU Erasmus+ Programme, Jean Monnet Module, within the project framework 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine»; as well as VII National Ukrainian Scientific and Practical Conference for Students and Young Scientists «Sustainable economic development on the basis of resource efficiency», etc.

Under the leadership of the Dean of the Faculty of Economics, D.Sc. in Economics, Professor Alla Cherep, a group of scientists took part in the of research and development project competition «Science for safety and sustainable development of Ukraine» organized by the National Research Foundation of Ukraine. Significant attention is paid to grant work. In particular, this area of activity is implemented by the business incubator of the Faculty of Economics of Zaporizhzhia National University. The business incubator also encourages all participants to prepare new business projects for participation in various competitions, particularly the «Startup Battle», as well as to submit grant applications in order to obtain targeted funding for starting their own business and social entrepreneurship. Such work is carried out with the support of the business environment of Zaporizhzhia region, local self-government bodies and the Rector’s Office.

Leading scientific schools of the Faculty of Economics:

 • Efficiency of business entities, regions and the state (scientific supervisor – Dean of the Faculty of Economics, D.Sc. in Economics, Professor Alla Cherep);
 • Discrete Mathematics and its application in economic and mathematical modeling and information technologies (scientific supervisors: Head of the Department of Economic Cybernetics, D.Sc. in Economics, Professor Nataliia Maksyshko, Professor at the Department of Economic Cybernetics, Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor Ihor Kozin).

The Faculty of Economics has the following scientific student problem groups:

 • Theoretical and practical problems of financial management (scientific supervisor – Dean of the Faculty of Economics, D.Sc. in Economics, Professor Alla Cherep);
 • Analysis, modeling and forecasting of economic dynamics (scientific supervisor – Head of the Department of Economic Cybernetics, D.Sc. in Economics, Professor Nataliia Maksyshko);
 • Metaheuristics in economic tasks (scientific supervisor – Professor of the Department of Economic Cybernetics, Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor Ihor Kozin);
 • Research of labor economics and HR-management (scientific supervisor – Associate Professor of the Department of Personnel Management and Marketing, D.Sc. in Economics, Associate Professor Valentina Helman);
 • Theory and practice of modern marketing (scientific supervisor – Associate Professor of the Department of Personnel Management and Marketing, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Iuliia Kaliuzhna);
 • Economic Studios (scientific supervisor – Associate Professor of the Department of International Economics, Natural Resources and Economics of International Tourism, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Natalia Venherska);
 • Scientific student problem group of the Department of Accounting and Taxation (scientific supervisor – Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Yuliia Skorniakova).

Among this year’s winners of international and all-Ukrainian student competitions and olympiads are such talented students of the Faculty of Economics:

 • Viktoriia Romanova – I Degree Diploma based on the results of all-Ukrainian competition of student scientific papers in specialty «Accounting and Taxation» (scientific supervisor – Head of the Department of Accounting and Taxation, D.Sc. in Economics, Professor Nelia Proskurina);
 • Vladlena Sierova – I Degree Diploma based on the results of all-Ukrainian competition of student scientific projects in the field of «Economics» (scientific supervisor – Associate Professor of the Department of Personnel Management and Marketing, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Viktoriia Maltyz);
 • Valeriia Chekhov – I Degree Diploma based on the results of all-Ukrainian competition of student scientific papers in specialty «Management in the Field of Economic Competition», as well as III Degree Diploma based on the results of all-Ukrainian competition of student scientific papers in specialty «Economics» (scientific supervisor-Professor of the Department of Personnel Management and Marketing, D.Sc. in Economics, Professor Oleksandr Cherep);
 • Anastasiia Zhuravlova – III Degree Diploma based on the results of all-Ukrainian competition of student scientific papers in specialty «Banking» (scientific supervisor-Dean of the Faculty of Economics, D.Sc. in Economics, Professor Alla Cherep);
 • Yuliia Rudenko – III Degree Diploma based on the results of all-Ukrainian competition of student scientific papers in specialty «Financial and Economic Security Management» (scientific supervisor – Professor of the Department of Personnel Management and Marketing, D.Sc. in Economics, Professor Oleksandr Cherep);
 • Anastasiia Triasoruk – III Degree Diploma based on the results of all-Ukrainian competition of student scientific papers in specialty «Economic Cybernetics» (scientific supervisor-Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Olena Makarenko), as well as I place in the competition «It Project Management» of the International Student Olympiad on Information Technology «IT-Universe»;
 • Alina Haranina – III place in the competition «Enterprise Management in the ERP system» of the International Student Olympiad on Information Technology «IT-Universe».

So, students of the Faculty of Economics, united in scientific student problem groups under the supervision of experienced scientists annually win all-Ukrainian competitions of student scientific papers, as well as all-Ukrainian olympiads. They participate in case championships, as well as other scientific events organized both at the level of the Ministry of Education and Science of Ukraine and by the initiative of stakeholders involved into scientific cooperation. This makes it possible to conclude self-supporting contracts for the implementation of scientific research commissioned by business entities. Quarantine restrictions at the Faculty of Economics stimulated the development of remote forms of research internships, participation in various webinars, and the use of broad opportunities for mass open online research courses.

Published by the Faculty of Economics, among other scientific publications, the collection of scientific papers «Financial Strategies for Innovative Development of the Economy», which is already included in the Index Copernicus, other scientometric databases, and in the future its indexing in Scopus and Web of Science. In general, scientific activity at the Faculty of economics is aimed at finding new forms of research implementation, testing and commercialization of their results, taking into account the digital transformation of the economy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.