Кафедра фінансів і кредиту

FiK.CherepЧереп Алла Василівна

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук, академік Академії наук Вищої школи України, декан економічного факультету, народилася у 1960 році.

Академік Академії економічних наук України з 2006 року. Академік Академії наук Вищої школи України з 2010 року.

Доктор економічних наук з 2009 року. Кандидат економічних наук з 2003 року. Вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи з 2004 року. Вчене звання професора кафедри фінансів та кредиту з 2010 року.

У 1986 році закінчила Запорізькій машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря за спеціальністю «Електричні апарати». У 1997 році закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Економіка підприємства», у 2005 році закінчила магістратуру Гуманітарного університету «Запорізькій інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Управління навчальними закладами».

У виробничому об’єднанні «Запоріжтрансформатор» Череп А.В. працювала понад 23 роки (з 1977р. по 2000р.) на посадах техніка–технолога, інженера–технолога, техніка з планування, інженера з планування III, II, I категорії, начальника бюро праці та зарабітної плати, начальника бюро економічного аналізу. Начальником бюро економічного аналізу Алла Василівна працювала з травня 1990 року в абсолютній взаємодії з начальниками цехів Шендеровим Дмитром Нікітичом (1990–1995 рр.), Фальченком Петром Анатолійовичем. (1995–2000 рр.) більше 10 років. Це був складний період: впровадження госпрозрахунків, планування госпрозрахункових показників по цеху, робота з госпрозрахунковими бригадами. Робота була дуже цікава, насичена, неодноманітна. В економіці починались інші прогресивні процеси, вже в 1996 році в цеху впровадили комп’ютери, за допомогою яких мали можливість здійснювати не тільки планування, але і прогнозування майбутньої діяльності.

З 1997 року Алла Василівна почала викладати за сумісництвом в Запорізькому гідроенергетичному технікумі, а потім з 1998 року – в Запорізькій державній інженерній академії і з 2000 року – в Запорізькому національному технічному університеті. У 2000 році перейшла до Запорізького національного технічного університету на кафедру «Фінанси і кредит» на посаду старшого викладача, захистила кандидатську дисертацію, стала доцентом. Після захисту кандидатської вступила в докторантуру до Національного університету харчових технологій, захистила докторську дисертацію.

В Запорізький національний університет Алла Василівна прийшла в 2005 році професором на кафедру менеджменту організацій та логістики тому, що імпонував творчий, інноваційний підхід ректорату до навчального процесу і наукової діяльності. В 2008 році запропонували очолити кафедру фінансів і кредиту на економічному факультеті, колектив підтримав та обрав на посаду завідуючої кафедри. З листопада 2009 року ректорат перевів на посаду декана економічного факультету. Робота цікава, колектив професійно підготовлений, талановиті студенти.

На економічному факультеті під керівництвом Алли Василівни активно впроваджуються прогресивні та інноваційні методи роботи. Застосування інноваційних технологій дозволяє органічно поєднувати навчальну та науково–дослідну роботу студентів, оскільки підвищує зацікавленість останніх в навчанні. Тому викладачі кафедр факультету застосовують на лекційних заняттях мультимедійні технології – презентації на практичних і лабораторних заняттях – пакети прикладних програм або програм власного виробництва. Ефективність навчання на базі інноваційних технологій виявляється не дуже високою, якщо здійснюється епізодично окремими викладачами. Тому у 2009–2010 навчальному році впроваджено комп’ютерне тестування при проведенні державного комплексного іспиту для бакалаврів денної та заочної форми навчання, що є новим і виключає суб’єктивний чинник оцінювання знань студентів та дозволяє охопити весь вивчений матеріал.

Новим у навчальному процесі є впровадження вільної траєкторії для студентів 2009 року набору. Студентами було обрано дисципліни, які в подальшому дозволять, використовуючи знання з основ правознавства та трудового права, стати висококваліфікованими фахівцями.

У 2010 році на факультеті відкрито нову спеціальність «Економіка праці», яка дозволить готувати фахівців з аналізу ринку праці, економістів, керівників і спеціалістів в органах державного управління у сфері соціально–трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України, управління праці та соціального захисту населення регіональних держадміністрацій, державній службі зайнятості, Фонді соціального страхування, Пенсійному фонді.

З метою удосконалення викладання дисциплін підготовлено до друку та опубліковано 2 підручника з грифом МОН: «Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання» (2006 р.); «Інвестознавство» (2006 р.); 3 навч. посібника з грифом МОН: «Економічний аналіз» (2004 р.); «Економічний аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства» (2004 р.) – у співавторстві; «Банківські операції» (2007 р.) – у співавторстві: 1 практ. посібник з грифом МОН: «Економічний аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства» (2002 р.); 1 навч. посібник » Економічний аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства» (2003).

Підготувала до захисту 20 аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації за спеціальністю 08. 00. 04 – економіка і управління підприємствами: Пуліна Т.В.; Пахомова І.Г.; Андросова О.Ф.; Губар О.В.; Маказан Є.В.; Христофорова І.В.; Світлий Д.О.; Сучков А.В.; Барабанова В.В.; Брутян К.С.; Ткаченко О.В.; Коваленко Н.М.; Маркова С.В., Сьомченко В.В., які успішно працюють як у вищій школі, так і на керівних посадах на промислових підприємствах.

Керує студентським науковим гуртком «Теоретичні та практичні аспекти управління фінансами». Головною метою СНГ є створення умов для участі студентів у науково–дослідній роботі, формування національної самосвідомості та активної громадської позиції молоді. Череп А.В. є постійним ініціатором та організатором круглих столів за участю представників малого і середнього бізнесу з актуальних економічних питань. За період з 2008 року по теперішній час провели круглі столи з участю викладачів різних ВНЗ України, керівників малого та середнього бізнесу на теми «Світова економічна криза та її вплив на Україну», «Ефективність функціонування фінансів ринків», «Антикризове управління», «Створення та функціонування кластерних об’єднань», «Інноваційно– інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання як чинник стабілізації економіки держави і регіонів», «Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення», «Інфляція як чинник дестабілізації економіки суб’єктів господарювання, регіонів та держави».

Керує науково–дослідною роботою студентів. Під керівництвом Череп А.В. студенти Євтушенко М.С., Романченко О.С. зайняли 1 і 3 місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт; Рурка А.А. – 3 місце у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Фінанси». За результатами 2011 року 9 студентів під керівництвом Череп А.В. зайняли призові 1-3 місця на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Череп А.В. низкою наукових робіт внесла значний вклад у дослідження та розробку методологічних підходів до формування витрат суб’єктів господарювання. Результати наукових досліджень використані в практичній діяльності підприємств харчової промисловості Запорізької області, зокрема ВАТ «Запорізький хлібозавод №1», ВАТ «Запорізький хлібозавод №3», ВАТ «Нестерянська птахофабрика», ТОВ «Інноваційний соєвий центр», ТОВ “Торговий дім Левада”, ЗАТ «Золотий каравай», ВАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», Виробничо–тваринницький комплекс ВАТ «Запоріжсталь». Теоретичні розробки використовуються у навчальному процесі Запорізького національного технічного університету, Запорізького національного університету, Національного університету харчових технологій при викладанні таких дисциплін, як економіка підприємства, економічний аналіз, фінанси підприємства, фінансовий менеджмент, управління витратами. Результати наукових досліджень були використані також при розробці Програми стабілізації та розвитку промисловості України, при підготовці Програми стабілізації та розвитку промисловості Запорізької та Донецької областей на період до 2010 року.

Як член обласної координаційної ради з питань розвитку підприємства при Запорізькій обласній адміністрації бере участь у експертизі проектів з проблематики розвитку харчової промисловості у Запорізькому регіоні, висуває пропозиції щодо вдосконалення розвитку малого і середнього бізнесу.

Працює в Комітеті економічних реформ у Запорізькій області над пропозиціями до законопроектів щодо визначення напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення економічних реформ, які направлені на забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, держави і регіонів.

Головний редактор наукового видання «Вісник ЗНУ. Серія: економічні науки».

Череп А.В. неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами ВАТ «Запоріжтрансформатор», ВНЗ, Запорізької обласної Державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України. Алла Василівна є лауреатом премії Програми підтримки вчених та обдарованої молоді, розробленої спільно виконавчим комітетом Запорізької міської ради та АКБ «Індустріалбанк» (2004 р.); має Подяку Голови обласної державної адміністрації за вагомий внесок у соціально–економічний та культурний розвиток Запорізької області та участь у VII обласному конкурсі «Господиня свого краю» (2008 р.) та Подяку Криворізького технічного університету за активну участь та підготовку наукових робіт молодих вчених, в рамках VІ Всеукраїнської науково–технічною конференції молодих вчених, студентів, спеціалістів і магістрантів «Перспективні методи та технічні засоби підвищення ефективності енергоємних установок та технологічних комплексів гірничо–металургійної промисловості–2010» (травень 2010).

Бугай Володимир ЗіновійовичFiK.Bugaj

Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та кредиту, народився у 1949 році.

Вищу освіту здобув у Дніпропетровському сільськогосподарському інституті за спеціальністю економіка і організація сільського господарства у 1971 р., одержав кваліфікацію вченого агронома-економіста.

У 1971-1973 рр. працював у колгоспі ім. Ілліча Запорізького району на посаді економіста з оплати праці.

У 1973 році поступив на роботу на Запорізьку державну сільськогосподарську дослідну станцію на посаду молодшого наукового співробітника відділу економіки. З 1975 по1994 рр. працював на посаді старшого наукового співробітника цього ж відділу.

Проводив наукові дослідження, пов’язані зі спеціалізацією і концентрацією галузі тваринництва, а також організацією прогресивних форм організації праці на прикладі колгоспів Запорізької області. Приймав участь у роботі колективу, який розробив Методичні рекомендації щодо укрупнених нормативів витрат у рослинництві і тваринництві для колгоспів Степової зони України, схвалені Науково-технічною Радою МСГ УРСР.

Розробив рекомендації щодо впровадження прогресивних форм організації праці і фермерських господарств у Запорізькій області, які активно впроваджував у практику господарювання.

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Удосконалення організаційної структури спеціалізованих господарств з виробництва яловичини» (на прикладі спеціалізованих господарств Запорізької області).

У 1994 році перейшов на роботу в Запорізький державний університет на посаду доцента кафедри економічної теорії.

З 1996 року і по теперішній час працює на кафедрі фінансів та кредиту Запорізького національного університету.

Бугай В.З. у 1996-2000рр. працював на посаді декана економічного факультету. Під його безпосереднім керівництвом здійснювалася і постійно удосконалювалася навчально-методична і наукова робота на кафедрах економічного факультету з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для суб’єктів господарювання Запорізької та інших областей нашої країни.

У 1998-1999 рр. відповідно до рішення Експертної  ради МОНУ був відповідальним і проводив безпосередньо роботу з експертної оцінки ліцензійних і акредитаційних справ економічних спеціальностей ВНЗ І і ІІ рівнів акредитації в Запорізькій області, що сприяло підвищенню якості підготовки фахівців у них.

За останні п’ять років приймав участь у розробці і впровадженні бюджетної і двох договірних тем, що дозволило підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності на підприємствах.

Під його керівництвом два здобувача захистили кандидатські дисертації.

Ним у співавторстві написано шість навчальних посібників з грифом МОНУ, а саме: «Фінансове планування і управління на підприємствах» (2007р.); «Аналіз інвестиційних проектів» (2009р.); «Проектне фінансування» (2012р.); «Гроші та кредит» (2012р.); «Фінанси» (2013р.); «Управління фінансово-економічною безпекою» (2013р.).

Видано18 навчально-методичних матеріалів, 2 монографії, 27 статей у фахових виданнях.

Бугай В.З. проводить активну наукову роботу зі студентами. На протязі останніх 5-ти років під керівництвом Бугая В.З. студентами видано ряд наукових публікації, зокрема, 11 – у фахових виданнях, понад 20 – тези доповідей конференціям.

Бугай В.З. активно і творчо співробітничає з фінансовими службами промислових підприємств, банків, страхових компаній.

Нагороджений двома Почесними грамотами Запорізької міської Ради, Почесною грамотою Запорізької обладміністрації, Подякою міністра освіти і науки України, медаллю «За розвиток Запорізького краю».

Кущик Анатолій ПетровичFiK.Kushhik

Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та кредиту.

Закінчив Київський інститут народного господарства. Розпочав свою трудову діяльність у 1972 р. економістом планового відділу Роганської картонної фабрики м. Харків.

Після проходження служби в армії із 1974 р. працював в Запорізькому філіалі Всесоюзного науково–дослідного та конструкторського інституту «Кольорметавтоматика» на посадах інженера, старшого інженера і економіста–фінансиста сектора техніко–економічних обґрунтувань.

У 1980 р. зарахований на посаду асистента кафедри політекономії Запорізького машинобудівного інституту. Після закінчення навчання у заочній аспірантурі і успішного захисту кандидатської дисертації був обраний на посаду старшого викладача (у 1985 р.), а потім доцента (1987 р.) тієї ж кафедри.

З 1991 р. Кущик А.П. працює на посадах доцента і завідувача кафедри обліку і аудиту Запорізького державного університету, а з 1997 р. завідувачем кафедри фінансів і кредиту Запорізького державного технічного університету. У 2003 р. був переведений на посаду доцента кафедри фінансів та кредиту Запорізького державного університету де працює і по сьогодні. У 2003–2006 рр. займав посаду декана економічного факультету.

Кущик А.П. брав безпосередньо активну участь у становленні і розвитку економічного факультету Запорізького університету. Виконуючи обов’язки завідуючого кафедри, а потім декана, він докладав багато зусиль для відкриття нових спеціальностей, магістратури й аспірантури на факультеті. У цей час було започатковано проведення міжнародних науково–практичних конференцій на базі факультету, видавництво збірника наукових статей, набула подальшого вдосконалення навчально–методична й організаційна робота на факультеті. Він приділяв значну увагу залученню до роботи на факультеті висококваліфікованих викладачів і фахівців різних галузей, створенню в колективі атмосфери наукового пошуку і плідної педагогічної роботи.

Протягом усієї викладацької роботи в університеті Кущик А.П. зарекомендував себе як високопрофесійний спеціаліст. Він постійно вдосконалює педагогічну майстерність, читає лекції і проводить практичні заняття на високому теоретичному і методичному рівні, широко використовує інноваційні методи навчання з використанням інформаційних технологій, застосуванням сучасних електронних інформаційних ресурсів.

Кущик А.П. займається науковою роботою. Він є автором понад 40 наукових та науково–методичних праць. Здійснює курівництво аспірантами. Широко залучає до наукового пошуку студентів університету.

Проводить виховну роботу серед студентів направлену на формування у них національної самосвідомості, почуття відповідальності за майбутнє України.

Неодноразово нагороджувався почесними грамотами обласної ради, районної адміністрації та ректорату.

Користується заслуженою повагою і авторитетом серед викладачів і студентів університету.

 

Линенко Андрій Володимирович, 1979 року народження.FiK.Linenko

Кандидат економічних наук з 2004 року.

Вчене звання доцента кафедри економіки підприємства і маркетингу присвоєно в 2007 році.

В 2001 році здобув вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» у Таврійській державній агротехнічній академії. В 2004 році закінчив магістратуру Гуманітарного університету «Запорізькій інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», в 2005 році – за спеціальністю «Маркетинг». У 2010 році закінчив магістратуру Класичного приватного університету за спеціальністю «Державна служба».

Автор 76 наукових та навчально-методичних праць.

З метою вдосконалення викладання дисциплін підготував розділи до навчальних посібників, виданих з грифом МОН України:

– Линенко А.В. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі спеціалізованого ремонтно-будівельного управління / А.В. Линенко // Техніко-економічні розрахунки на підприємстві : навчальний посібник / Г.А. Семенов, А.Г. Семенов, В.К. Станчевський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – С. 34–75;

– Линенко А.В. Теоретичні аспекти міжнародного поділу праці. Формування міжнародних економічних відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються / А.В. Линенко // Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми : навчальний посібник / Г.А. Семенов, М.О. Панкова, А.Г. Семенов. – Видання друге, перероблене і доповнене. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 34–75.

Співавтор колективних монографій:

– Фінансова стратегія в управлінні підприємствами : монографія / А.Г. Семенов, О.О. Єропутова, Т.В. Перекрест, А.В. Линенко. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 188 с.;

– Линенко А.В. Інвестиції в нематеріальні активи як чинник економічного розвитку підприємства / А.В. Линенко // Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економіки держави та регіонів : [колективна монографія у 2 т. / за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – Т. 1. – С. 229–237;

– Линенко А.В. Інтелектуальна власність у системі забезпечення національної безпеки України / А.В. Линенко // Управління фінансово-економічною безпекою : [монографія / за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – С. 71–81.

Брав участь у розробці Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року.

Працюючи заступником декана економічного факультету з наукової роботи, був співорганізатором проведення круглих столів за участю викладачів вищих навчальних закладів, керівників малого та середнього бізнесу: «Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економіки регіонів та держави», «Ціноутворення як основа забезпечення ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення», «Інфляційні процеси та їх вплив на економіку держави» та ін.

Член оргкомітетів IX Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави», X Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях», а також ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності.

В 2015 році вступив до докторантури Запорізького національного університету.

 

 

Богма Олена Сергіївна кандидат економічних наук, доцент, народилася у 1982 році.FiK.Bogma

У 2005 р. закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Фінанси», отримала диплом магістра з відзнакою.

У лютому 2009 р. достроково закінчила денну аспірантуру Запорізького національного університету, захистивши кандидатську дисертацію зі спеціальності «економіка та управління підприємствами». Кандидат економічних наук з липня 2009 р.

З метою підвищення кваліфікації у квітні 2009 р. пройшла навчання в Інституті підприємництва CISCO та отримала сертифікат інструктора Інституту підприємництва CISCO (Certificate of course completion «Institute program manager and facilitator workshop»).

Доцент кафедри фінансів та кредиту з вересня 2010 р.

Заступник декана економічного факультету з міжнародних зв’язків з жовтня 2010 р. по лютий 2013 р.

Присвоєно вчене звання доцента у грудні 2011 р.

З березня 2013 р. по грудень 2015 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 17.051.08 із правом захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

З метою удосконалення викладання дисциплін підготовлено до друку та опубліковано 2 навчальних посібника з грифом МОН у співавторстві: «Стратегічне управління підприємствами» (2010 р.) та «Основи маркетингу» (2013 р.), а також 11 методичних видань з дисциплін, які викладаються.

За період з 2005 р. опубліковано 1 спільну монографію «Створення кластерних об’єднань в умовах нової економіки» (2008 р.); прийнято участь у 14 колективних монографіях, опубліковано 28 статей у наукових фахових виданнях; прийнято участь у 25 наукових Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

Опубліковано понад 50 наукових праць (статті і тези конференцій) зі студентами.

Має наступні основні відзнаки:

 • Почесна грамота декана економічного факультету за перемогу в номінації «Кращий друг студентів» конкурсу «Викладачі очима студентів» (2007 р.);
 • Грамота ректора КПУ за активну участь у ХVI Міжнародній науковій конференції молоди науковців «Наука і вища освіта» (2008 р.);
 • Грамота ректора ЗНУ за активну і плідну наукову діяльність та з нагоди Дня науки (2008 р.);
 • Грамота ректора ЗНУ за найкращу доповідь в секції «Проблеми і перспективи розвитку фінансово–кредитного механізму на регіональному та макроекономічному рівнях» IV Міжнародної науково–практичної конференції «трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (2009 р.);
 • Грамота ректора ЗНУ за виховання молоді в дусі патріотизму, сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та в честь Міжнародного жіночого дня 8 березня (2009 р.);
 • Грамота ректора ЗНУ за активну участь у VIІ Міжнародної науково-практичної конференції Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів (2012 р.);
 • Грамота районної адміністрації запорізької міської ради по жовтневому району за багаторічну сумлінну працю та з нагоди дня вчителя (2012 р.);
 • Грамота ректора ЗНУ до дня науки (2013 р.).
 • Грамота ректора ЗНУ за активну участь в організації та проведенні ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» (2014 р.).
 • Грамота Запорізької міської ради (2015 р.).

 

 

Болдуєва Оксана ВалеріївнаFiK.Boldueva

Доктор економічних наук, доцент, народилася у 1977 році.

У 2004 році закінчила Класичний приватний університет за спеціальністю «Облік і аудит», отримала диплом спеціаліста з відзнакою.

З метою підвищення кваліфікації у 2007 р. пройшла навчання у Класичному приватному університеті за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та отримала диплом магістра з відзнакою.

У грудні 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами».

У грудні 2011 року присвоєно вчене звання доцента.

З вересня 2015 року займає посаду професора кафедри фінансів та кредиту.

З метою удосконалення викладання дисциплін підготовлено до друку та опубліковано 2 навчальних посібника з грифом МОН: «Фінанси, грошовий обіг та кредит» (2011 р.) і «Менеджмент продуктивності» (2010 р.).

За період з 2010 року опубліковано 2 одноосібні монографії: «Інституційні аспекти розвитку ринку цінних паперів в Україні» (2013 р.) та «Розвиток інститутів ринку цінних паперів і їх функціональних механізмів у контексті економічної стратегії України (2015 р.).

За період з 2010 року опубліковано 3 спільні монографії: «Організація стратегічного обліку витрат діяльності промислового підприємства» (2010 р.), «Підвищення ефективності використання трудового потенціалу на підприємствах агротехнічного сервісу» (2011 р) та «Управління витратами промислового підприємства» (2012 р.); прийнято участь у 10 колективних монографіях, опубліковано 40 статей у наукових фахових виданнях, з них 4 статті в зарубіжних наукових виданнях; прийнято участь у більш ніж 30 наукових Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

Опубліковано понад 50 наукових праць (статті і тези конференцій) зі студентами.

Має наступні основні відзнаки:

 • Почесна грамота декана економічного факультету за перемогу в номінації «Серце факультету» конкурсу «Викладачі очима студентів» (2007 р.);
 • Грамота ректора КПУ за активну участь у ХVI Міжнародній науковій конференції молоди науковців «Наука і вища освіта» (2008 р.);
 • Грамота ректора ЗНУ за активну і плідну наукову діяльність та з нагоди Дня науки (2008 р.);
 • Грамота ректора ЗНУ за виховання молоді в дусі патріотизму, сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та в честь Міжнародного жіночого дня 8 березня (2009 р.).

 

 

Кисільова Інна ЮріївнаFiK.Kisіlova

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту.

За першою фаховою освітою – інженер-механік (Запорізький державний технічний університет, спеціальність «Матеріалознавство в машинобудуванні, закінчила в 1995 році), отримала диплом із відзнакою.

В 2001 здобула вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» в Запорізькому державному університеті, отримала диплом з відзнакою.

У квітні  2012 р.  захистила кандидатську дисертацію.

Кандидат фізико-математичних наук з 2012 року.

Автор 30 наукових та науково–методичних праць.

Співавтор колективної монографії (Колективна монографія у 2–т / за ред А.В.Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет), співавтор навчального посібника «Економічний ризик та його оцінка» (Кущик А.П., Кисільова І.Ю., Запоріжжя, 2011 рік).

Кисільова І.Ю. приймала  участь в організації проведення круглого столу за участю викладачів вищих навчалних заклдадів, керівників малого та середнього бізнесу «Організація та удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні»,  в V Міжнародній науково–практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів», І туру Всеукраїнської інтерактивної олімпіади зі страхування, І туру Всеукраїнської студентської олімпіади.

 

 

Шевченко Тарас ГригоровичFiK.Shevchenko

Кандидат історичних наук, доцент, народився у 1938 році.

Кандидат історичних наук з 1984 року.

Вчене звання доцента по кафедрі історії КПРС присвоєно у 1989 році.

У 1960 році здобув вищу освіту за спеціальністю «Механічне обладнання заводів чорної та кольорової металургії» у Жданівському металургійному інституті.

У 1980 році здобув вищу партійно–політичну освіту в Одеській Вищій партійній школі.

Автор більш ніж 70 наукових та навчально–методичних праць, в тому числі монографії «T.G.Shevchenko «Design of blast furnaces and auxiliary equipment – Moscow – Vneshtorgizdat. №2818v/69. Order No1324 LОP. – 1969. – 68p.» для стипендіатів ООН.

Співавтор колективної монографії: Інноваційно–інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економіки держави та регіонів /Т.Г.Шевченко //Незворотне опанування інноваційно–інвестиційною моделлю розвитку – гарантія швидкого підвищення конкурентоспроможності України: (Колективна монографія у 2т. / за ред..А.В.Череп). – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – Т.2. – С. 118–123.

Праці присвячені дослідженню проблем системності, синергічного ефекту, конкурентоспроможності, подолання наслідків криз.

 

 

Горбунова Анна ВолодимирівнаFiK.Gorbunova

 

Кандидат економічних наук, доцент, народилася у 1981 році.

В 2003 році здобула вищу освіту у Запорізькому національному університеті за спеціальністю «Фінанси» та одержала кваліфікацію економіста.

Після закінчення цільової аспірантури (2007 р.) була прийнята на посаду асистента кафедри фінансів та кредиту.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами за темою «Формування та ефективне використання оборотних коштів на машинобудівних підприємствах» (науковий керівник – д.е.н., проф. Семенов Г.А.).

У теперішній час викладає такі навчальні дисципліни: гроші та кредит, фінанси підприємств, аналіз інвестиційних проектів.

Всього опубліковано понад 40 наукових і навчально–методичних робіт, серед яких слід виділити наступні:

 1. Економічний механізм формування та використання оборотного капіталу підприємств: монографія / Г. А. Семенов, А. В. Бугай, О. В. Єропутова. – Запоріжжя: КПУ, 2009 – 363 с.
 2. Фінансове планування і управління підприємствами [навчальний посібник]. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с. [Рекомендовано МОНУ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів].
 3. Аналіз інвестиційних проектів: практикум / А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – 198 с. [Рекомендовано МОНУ як практикум для студентів вищих навчальних закладів].

У співавторстві написано шість навчальних посібників з грифом МОНУ, а саме: «Фінансове планування і управління на підприємствах» (2007р.); «Аналіз інвестиційних проектів» (2009р.); «Проектне фінансування» (2012р.); «Гроші та кредит» (2012р.); «Фінанси» (2013р.); «Управління фінансово-економічною безпекою» (2013р.).

 

Вербовецька Світлана ГригорівнаFiK.Verbovecka

Викладач кафедри фінансів та кредиту, народилася в 1982 році.

У 2005 році закінчила Запорізький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримала диплом спеціаліста з відзнакою.

У 2010 році закінчила аспірантуру Запорізької державної інженерної академії.

У 2005 році успішно пройшла сертифікацію з правом викладання в учбових закладах по категорії: Сертифікований користувач-методист програмного забезпечення «Парус–Менеджмент та Маркетинг 7.40».

Викладач кафедри фінансів та кредиту з вересня 2009 року.

З вересня 2009 року по червень 2010 року підвищила кваліфікацію за програмою школи педагогічної майстерності Запорізького національного університету.

Автор 22 наукових та навчально–методичних праць.

Батракова Тетяна Іванівна FiK.Batrakova

Кандидат економічних наук,  народилася у 1961 році.

Доцент кафедри фінанасів та кредиту з серпня 2014 року.

Закінчила Севастопольський державний технічний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

Розпочала свою трудову діяльність у 1981 році в галузі громадського харчування. З 1991 по липень 2014 року працювала на Запорізькому автомобілебудівному заводі. Має досвід управлінської роботи більше 20 років.

Депутат Запорізької міської ради VI скликання.

Має грамоти Запорізького автомобілебудівного заводу та Запорізької міської ради.

У 2014р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами за темою «Управління ефективністю діяльності підприємств машинобудування (науковий керівник – д.е.н., проф.Череп А.В).

У теперішній час викладає такі навчальні дисципліни: гроші та кредит, управління фінансовою санацією, фінанси підприємства.

Всього опубліковано 23 наукових і навчально–методичних робіти.

 

Сейсебаєва Наталія ГригорівнаFiK.Sejsebaeva

Кандидат економічних наук.

За першою фаховою освітою – інженер-технолог, яку отримала в Ленінградському інженерно-будівельному інституті (ЛИСИ); за другою – спеціальність «Бухгалтерський облік та аудит», яку отримала у Запорізькій державній інженерній академії (ЗДІА).

Професійний досвід включає:

— роботу інженером-інспектором інспекції технічного надзора за капітальним будівництвом обїєктів Міністерства оборони СРСР; має досвід в організації , управлінні та фінансуванні проектами.

— роботу головним бухгалтером ВАТ; має досвід управління фінансовою діяльністю підприємства, професійно володіе принципами складання бухгалтерської і фінансової звітності  та методами фінансового аналізу.

Отримала сертифікат бухгалтера-практика САР (Свідоцтво Міжнародної Ради Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів від 15 грудня 2004 р № 0002681) Міжнародної асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів та сертифікат професійного бухгалтера Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Також має міжнародні сертифікати та дипломи:

 • The DIPLOMA IN FINANCIAL MANAGEMENT of the Institute of Professional Financial Managers (3 July 2008. Reg. N FM52362).
 • The DIPLOMA IN INTERNATIONAL  ACCOUNTING  STANDARDS of the Institute of Professional Financial Managers (8 December 2008. R N IAS513488).

— роботу головою правління ВАТ; має  10-ти річний досвід  управління підприємством та  забезпечення  його фінансово-економічної безпеки, володіє методами стратегічного плануванням господарської діяльності та інвестиційного розвитку підприємства.

У лютому 2014 р. захистила кандидатську дисертацію у Запорізькому національному університеті  за спеціальністю: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Оцінка інноваційного розвитку підприємств машинобудування» . Наукові інтереси: методологія та організація інвестиційного аналізу, проектне фінансування, фінансовий менеджмент, фінансово-економічна безпека підприємств. Автор 17 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях ВАК України.

В Запорізькому національному університеті працює з 2014 ріку на посаді доцента.

 

Кушнір Світлана ОлександрівнаFiK.Kushnіr

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та кредиту з 2013 року.

Вищу освіту здобула в Міжрегіональній Академії управління персоналом за спеціальністю «Облік і аудит», та другу в Запорізькому національному університеті за спеціальністю «Правознавство».

У 2014 р. достроково закінчила аспірантуру Запорізького національного університету, захистивши кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами».

Розпочала свою трудову діяльність у 1999 році, з 2002 року по 2012 рік працювала в банківській сфері, на управлінських посадах має досвід більше 10 років.

Має грамоти та відзнаки банківських установ.

У теперішній час викладає такі навчальні дисципліни: інвестування, кредитування і контроль, фінансовий менеджмент у банку, ризик-менеджмент комерційного банку, платіжні системи.

Всього опубліковано більше 40 наукових і навчально-методичних робіт.

Працюючи заступником декана економічного факультету з наукової роботи, була співорганізатором І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності» за участю викладачів та студентів вищих навчальних закладів, керівників банківського сектору, комунальних установ та малого та середнього бізнесу.

 

Швець Юлія ОлександрівнаFiK.Shvec

Кандидат економічних наук, викладач кафедри фінансів та кредиту, народилася в 1991 році.

У 2008 році закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит», отримала диплом магістра з відзнакою.

З ранніх курсів почала цікавитися науковою діяльністю, а саме з ІІ року навчання приймала участь в науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, є переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за 2012/2013 н.р. з напряму «Економіка підприємства та управління виробництвом».

У 2013 році була зарахована до цільової денної аспірантури зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами Запорізького національного університету. Виконує дослідження за темою «Стратегічне управління оборотними коштами підприємств машинобудування» під керівництвом доктора економічних наук, професора Череп А.В.

За темою дослідження була опублікована монографія «Методика аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування» (2013 р.) у співавторстві з д.е.н., професором Череп А.В. Перемогла

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» за видами галузей, що відбувся 21-22 листопада 2013 р. на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського.

Асистент кафедри фінансів та кредиту з вересня 2014 року.

У 2015 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Стратегічне управління оборотними коштами підприємств машинобудування» під керівництвом доктора економічних наук, професора Череп А.В. та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладач кафедри фінансів та кредиту з вересня 2015 року.

За період з 2013 р. опубліковано 2 спільних монографії «Методика аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування» (2013 р.), «Теоретико-методичні та прикладні аспекти стратегічного управління оборотними коштами промислових підприємств»; опубліковано 15 статей у наукових фахових та закордонних виданнях; прийнято участь у 35 наукових Міжнародних та Всеукраїнських конференціях. У 2014 р. отримала Диплом ІІ ступеня у категорії «Асистенти» за перемогу в університетському конкурсі «Кращий науковець року – 2014».

Ткаченко Анжеліка ВалеріївнаFiK Tkachenko

Ст. викладач кафедри з вересня 2015 року

.Закiнчила Запорiзький iндустрiальний iнститут факультет охорони навколишнього середовища, отримавши спцiальнiсть «iнженер-технолог» та факультет суспiльних професiй  — спецiальнiсть – лектор.

Розпочала свою трудову дiяльнiсть в планово-економiчному вiддiлi  з-ду «Радiо прилад». Працювала лектором ТОВ «Знання», соцiальним педагогом з дiтьми-iнвалiдами в центрi соцдопомоги, менеджером у вiддiлi розвитку ЗАТ «ЗCC».

В 2004 р. здобула фiнансову освiту в ЗНТУ, отримавши квалiфiкацiю – фiнансист. З 2004 р. викладала фiнансовi дисциплiни в Запорiзькiй філії Київської національної академії статистики, облiку та аудиту та Запорiзькому унiверситетi сучасних знань.

На економічному факультетi викладає дисциплiни: фiнанси, економiка пiдприємств, бюджетний менеджмент, екологiчна економiка.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЛігузова Віталія Олександрівна

Народилась 06.04.1990р.

У 2007 році вступила до Запорізького національного університету, спеціальність «Облік і аудит».

З другого курсу почала активно займатись науковою діяльністю. Брала активну участь в роботі студентських науково-практичних конференцій, наукових семінарів, круглих столів, інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» та інших заходів на економічному факультеті університету. Була активним учасником студентської наукової проблемної групи «Теоретичні та практичні проблеми управління фінансами».

Протягом 2010-2012 років – голова Наукового товариства студентів та аспірантів економічного факультету Запорізького національного університету.

2011 рік – «Студент – вчений року» Запорізького національного університету.

2012 рік – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом».

У 2012 році закінчила навчання у Запорізькому національному університеті та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Облік і аудит».

Була зарахована до цільової аспірантури Запорізького національного університету (денна форма) зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

30.10.2015 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертаційного дослідження «Впровадження бюджетування в систему управління інноваційними процесами на підприємстві».

Має практичний досвід роботи в аудиторській фірмі більше 3 років.

Восени 2015 року почала працювати на кафедрі фінансів та кредиту Запорізького національного університету на посаді асистента.

Нагороджена грамотами та подяками ректора за активну участь у науковій діяльності економічного факультету та університету.

Лігузова В.О. бере активну участь у роботі Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. Має численні публікації у наукових періодичних виданнях інших держав, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, у наукових фахових виданнях України, розділи у монографії та публікації в інших наукових збірниках.

Штепа Ольга ЮріївнаFiK.Shtepa

Старший лаборант кафедри фінансів та кредиту.

Народилася 13 серпня 1992 року.

З 2009 року навчалася на економічному факультеті Запорізького національного університету. У 2013 році отримала диплом бакалавра (з відзнакою) за напрямом підготовки «Облік і аудит».

В 2014 році закінчила економічний факультет Запорізького національного університету, отримала диплом магістра  (з відзнакою) за спеціальністю «Облік і аудит».

З 01.09.2014 р. працює старшим лаборантом кафедри фінансів та кредиту

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.