Кафедра обліку і аудиту

Шмиголь Надія Миколаївна

Завідувач кафедри.

Доктор економічних наук, професор

Освіта:

Запорізький державний університет, фізико-математичний факультет, спеціальність «Прикладна математика».

Запорізький державний університет, економічний факультет, спеціальність «Облік і аудит».

Гуманітарний університет — магістр за спеціальностями: «Управління закладами освіти», «Статистика», «Англійськамова та література».

У січні 2005 року захистила кандидатську дисертацію та здобула ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання».

Закінчила докторантуру за спеціальністю: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2012 році захистила докторську дисертацію та здобула ступінь доктора економічних наук.

Отримала сертифікат бухгалтера-практика (САР) Міжнародної асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів. Та сертифікат професійного бухгалтера Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Також має міжнародні сертифікати та дипломи:

The DIPLOMA of the Institute of Professional Financial Managers «Incompetence in IFRS» (England, 5 Noveber 2013)

The certificate of course completion «Institute Program Manager and Facilitator Workshop« — Cisco Enterpreneur Institute (April 2009)

The certificate acknowledges in «Teaching CSR» Центру розвитку Корпоративної соціальної відповідальності (лютий 2009).

Наукові інтереси: методологія та організація економічного аналізу, фінансовий аналіз, сучасні методи управлінського обліку, фінансово-економічна безпека підприємств, проблеми теорії і практики фінансового обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності.

Професійна діяльність:

Має досвід роботи в аудиторських фірмах, а також досвід роботи головним бухгалтером підприємств різних видів діяльності.

Є членом організаційного комітету щорічних студентських «круглих столів» та міжнародних конференцій для студентів, аспірантів та молодих вчених.

Відповідальний редактор фахового збірника наукових праць «Вісник запорізького національного університету. Економічні науки». Член редакційної колегії щорічних збірників статей молодих вчених «Актуальні питання обліку: теорія і практика», «Економічний аналіз в системі управління: теорія і практика», «Аудит:минуле та сьогодення», «Нова економіка».

Здійснює наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами.

Щорічно бере участь у підготовці студентів та аспірантів до виступів на науково-практичних конференціях. Зокрема, підготувала 13 студентів та 2 аспіранта для участі у VІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 24.-25. 10. 2013р.), VII міжнародній конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» (м. Запоріжжя, 10.-11. 04. 2014р.) та IX Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» (м. Запоріжжя, 23.-24. 10. 2014р.).

Керує діяльністю студентської наукової проблемної групи «Економічний аналіз: сучасні проблеми розвитку»

.

Автор більш ніж 140 наукових та навчально-методичних праць. Серед яких два посібники рекомендованих МОН України: «Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» та «Управлінський облік».

Заступник голови спеціалізованої вченої роди із захисту кандидатських дисертацій, та член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертаційза спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами.

Нагороджена грамотою виконавчого комітету Запорізької міської ради та чисельними грамотами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України ( як «Ас бухгалтерської справи», «За значний внесок у розвиток бухгалтерської професії»), а також грамотами Запорізького національного університету за високі досягнення в науково — педагогічній діяльності, сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток науки, справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Проскуріна Неля Миколаївна

Доктор економічних наук, професор — народилася в 1964 році.

Кандидат економічних наук з 2004 року. Вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки з 2007 року.

У 1992 році закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», у 2002 році закінчила Запорізький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство».

Наукові інтереси: методологія та організація аудиту, якість аудиторських послуг, організація внутрішнього аудиту, безпека сучасного бізнесу, кризовий менеджмент, проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку.

Автор понад 100 наукових праць з бухгалтерського обліку і аудиту, серед них методичний посібник «Документування процесу аудиту. Робочі документи аудитора» (м. Запоріжжя, 2002р., 299с.), учбовий посібник «Аудит. Методика документування» (м. Київ, 2003 р., 457 с.)

Керує студентським науковим гуртком кафедри обліку і аудиту. Головною метою діяльності студентського наукового гуртка є створення умов для участі студентів у науково—дослідній роботі, формування національної самосвідомості та активної громадянської позиції.

Керує науково-дослідною роботою студентів. Під керівництвом Проскуріною Н.М. студенти Верескун Г.В., Домашенко Ю.В., Штепа К.Ю. зайняли 1 місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямком «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». З 2008 р. є членом галузевої конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

Н. М. Проскуріна низкою наукових робіт внесла значний вклад у дослідження та розробку методологічних підходів до застосування стандартів аудиту в професійній практиці і системи контролю якості за надання професійних аудиторських послуг. Результати наукових досліджень використані в практичній діяльності аудиторських фірм України: «Інформ-аудит-консульт» (м. Бердянськ), «Слауді і К» (м. Винниця), «Альфа» (м. Запоріжжя), «Лінара-аудит» (м. Запоріжжя), «Партнер» (м. Запоріжжя), «Гал-Аудит» (м. Івано-Франківськ), «Аудит-АСК» (м. Київ), «Пакт» (м.Київ), «ДК-Ураїна» (м. Львів), «Аудит-Інформ» (м. Луганськ), «Миколаївпромаудит» (м. Миколаїв), «ДіВо» (м. Мелітополь), «Авіста» (м. Одеса), «Січень-Аудит» (м. Полтава), «Аудит-Інфо» (м. Севастополь), «Інститут обліку і аудиту» (м. Сімферополь), «Новера» (м. Херсон),»Респект-конфіденц» (м. Ужгород), «Аудит-Фінансист»(м. Чернівці).

Теоретичні розробки використовуються у навчальному процесі Запорізького національного університету, Класичного приватного університету при викладанні таких дисциплін, як аудит, організація аудиту, внутрішній аудит, аудит у зарубіжних країнах, облікова політика підприємств, судово—бухгалтерська експертиза.

Результати наукових досліджень були використані також при розробці методичних матеріалів за Програмами постійного удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженими Рішеннями Аудиторською Палатою України: «Практика застосування Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики в якості національних стандартів аудиту» (2004 р.), «Бухгалтерський облік та фінансова звітність за Міжнародними стандартами» (2005 р.), «Управлінський облік» (2006 р.), «Актуальні питання застосування Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (в редакції 2006 р.)» (2007 р.), «Незалежність, професійна етика, контроль якості аудиторських послуг» (2008р.), «Фінансовий аналіз в аудиторській практиці» (2009 р.), «Оцінка ризиків та відповідь на оцінені ризики в практиці аудиту»(2010 р.).

Як член Координаційної ради з питань розвитку підприємництва Запорізької міської ради бере участь у експертизі проектів з проблематики розвитку малого підприємництва на рівні регіону.

У 2003 р. виконала кваліфікаційні вимоги за професійною категорією Сертифікований бухгалтер — практик з наданням права використовувати в своєму підпису абревіатуру САР (Свідоцтво Міжнародної Ради Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів від 15 серпня 2003 р № 0000936).

Н. М. Проскуріна з метою опанування передовим фаховим досвідом постійно підвищує свою професійну майстерність.

У 1999 р. пройшла навчання за програмою «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» (Сертифікат Міжнародної Бізнес Школою (Великобританія).

У 1999 р. брала участь у проекті Світового банку «Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств—учасників фондового ринку» (Свідоцтво Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Українського Інституту розвитку фондового ринку).

У 2005 р. удосконалювала знання за програмою «Міжнародні стандарти фінансової звітності. Огляд і практика застосування» (Свідоцтво Аудиторсько — консалтинговою групи STI та Тренінгової компанії «Схід Т»).

Проскуріна Н.М. проводить активну професійну громадську діяльність, як:

 • голова комітету по впровадженню системи контролю якості Асоціації українських аудиторських фірм;
 • заступник Голови правління Запорізького територіального відділення Спілки аудиторів України;
 • член Ради Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України»;
 • член Ради Асоціації українських аудиторських фірм;
 • член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України;
 • член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України;
 • помічник—консультант з економічних питань депутата Запорізької міської ради.

Має наступні відзнаки:

 1. Диплом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України за І місце в номінації «Аудитор року» (16 липня 2002 р.)
 2. Почесна грамота Спілки аудиторів України за сумлінну працю та значний особистий внесок у розвиток аудиту в Україні і з нагоди 10—ї річниці створення Спілки аудиторів України (17 жовтня 2002 р.).
 3. Подяка Голови Запорізького територіального відділення Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів і аудиторів України за значний внесок у становлення організації та на честь 10-річчя аудиту (11 жовтня 2002 р.).
 4. Подяка Голови Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України за значний внесок в розвиток Запорізького територіального відділення ФПБАУ та на честь Дня Бухгалтера (14 липня 2005 р.).
 5. Почесна грамота Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України за активну участь у роботі професійної організації по забезпеченню розвитку аудиту в Україні та з нагоди другої річниці свята «День бухгалтера» (16 липня 2005 р.).
 6. Грамота Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» за активну участь в діяльності Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» по забезпеченню розвитку аудиту в Україні та регіоні (грудень 2005 р.).
 7. Подяка Президента Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів і аудиторів України за активну участь в діяльності Запорізького відділення ФПБАУ, на честь професійного свята — День бухгалтера та 10—річчя ФПБАУ (14 липня 2006 р.)
 8. Почесна грамота Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» за активну участь у розвитку аудиторської справи в Україні як визнаному фахівцю з бухгалтерського обліку і аудиту та з нагоди професійного свята (2007 р.)
 9. Подяка Президента Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» з нагоди 15—ої річниці Закону України «Про аудиторську діяльність», за активну участь і високі досягнення в розвитку українського аудиту (2008 р.)
 10. Грамота Запорізького національного університету за активну і плідну наукову діяльність у 2007 — 2008 н.р. та з нагоди Дня науки. (2008 р.)
 11. Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток аудиторської справи в Україні (04 квітня 2008 р.)
 12. Подяка Голови Орджонікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради за сумлінну працю, вагомий внесок у поліпшення методології бухгалтерського обліку та аудиту, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята — Дня бухгалтера (16 липня 2009 р.)
 13. Грамота Запорізького національного університету за високі досягнення в роботі у науковій діяльності та з нагоди 18—річчя економічного факультету (2009 р.)
 14. Грамота Запорізького національного університету за активну і плідну наукову діяльність у 2008 — 2009 н. р. та з нагоди Дня науки ( 2009 р.)
 15. Грамота Запорізького національного університету за виховання молоді у дусі патріотизму, сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та в честь Міжнародного дня 8 березня ( 2010 р.)
 16. Грамота Запорізького національного університету за високі досягнення в науково — педагогічній діяльності, сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток науки, справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня науки ( 2010 р.)
 17. Почесна грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради за сумлінну працю, високу професійну майстерність та з нагоди професійного свята — Дня бухгалтера (16 липня 2010 р.).

 

Сьомченко Вікторія Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту — 1972 року народження.

Освіта: 1988—1991 — Оріхівський сільськогосподарський технікум, денна форма навчання, спеціальність: облік і аудит.

1992—1998 — Дніпропетровський державний аграрний університет», економічний факультет, спеціальність: облік і аудит, кваліфікація: економіст по бухгалтерському обліку і фінансах.

Наукові інтереси: статистика, економічна статистика, облік в бюджетних установах.

Автор понад 30 наукових праць, серед них 11 публікацій у наукових фахових виданнях, участь у науково—практичних конференціях: Міжнародному Форумі молодих вчених «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (м. Харків, 2007р.); Науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (м. Запоріжжя, 2008р.); ІІІ Міжнародній науково — практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 2008р.); Міжнародній науково — практичній конференції «Запоріжжя — минуле і сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку» (м. Запоріжжя, 2009р.); Міжнародній науково — практичній конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України» (м. Дніпропетровськ, 2009р.); ІV Міжнародній науково — практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці державі та регіонів» (м. Запоріжжя, 2009р.); університетській науковій конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку менеджменту» (м. Запоріжжя, 2009); ІІ Міжнародній науково — практичній конференції «Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку» (м. Сімферополь, 2010р.); VІ Міжнародній науково — практичній конференції «Наука і технології: крок у майбутнє − 2010» (Чехія, м. Прага, 2010 р.); V Міжнародній науково — практичній конференції «Наукова думка інформаційного століття — 2010», (Польща, м. Пшемисль, 2010р.); VІ Міжнародній науково — практичній конференції «Новейшие научные достижения — 2010» (Болгарія, м. Софія, 2010р.).

Теоретичні розробки Сьомченко В.В. використовуються у навчальному процесі Запорізького національного університету при викладанні таких дисциплін, статистика, економічна статистика, облік в бюджетних установах, теорія бухгалтерського обліку, ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери.

З 2008р. Сьомченко В.В. заступник декана з виховної роботи.

Краснокутська Юлія Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту, народилася у 1986 році.

В 2008 році здобула вищу освіту, отримала диплом магістра за спеціальністю «Облік і аудит» та кваліфікацію економіста у Запорізькому національному університеті.

З 2008 року асистент кафедри обліку і аудиту Запорізького національного університету. У 2009 році закінчила школу педагогічної майстерності.

У грудні 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) на тему «Формування стратегій інноваційного розвитку підприємствами машинобудування ».

Активно займається науковою та навчально-методичною роботою, приймає активну участь в профорієнтаційній роботі кафедри, виконує обов’язки куратора.

Автор 20 наукових статей опублікованих у фахових виданнях ВАК України.

Викладає курси: «Бухгалтерський облік», «Теорія економічного аналізу», «Стратегічний аналіз і контролінг»

3 2014 року заступник декана економічного факультету з навчальної роботи.

 

Новіков Михайло Федорович

Кандидат технічних наук, доцент — народився в 1937 році.

Кандидат технічних наук з 1977 року. Вчене звання доцента кафедри економіки і організації виробництва з 1990 року.

У 1965 році закінчив Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря за спеціальністю «Машини і технологія обробки металів тисненням». У 2002 році закінчив Запорізький національний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

З 1990 по 1992 рік, без відриву від педагогічної роботи, працював директором Запорізького відділення Дніпровського центру науково—технічної діяльності, досліджень і соціальних ініціатив при АНСССР (ЗОДніпрЦЕНДІСІ), основною задачею якого було впровадження результатів наукових розробок вчених вищих навчальних закладів у практичну діяльність підприємств Запоріжжя та регіону.

Має 9 авторських свідоцтв про винаходи в галузі обробки металів тисненням, два з яких мають гриф «Публікації не підлягають».

З метою удосконалення викладання дисциплін навчальних курсів підготовлено до друку і здано в печать, на рівні університетського видання: навчальний посібник «Інвестування» та ділова гра «Звіт емітента» (2010 р.). Підготовлена до друку і здана в редакцію книга «Формула багатства (як догнати та перегнати Америку)» — корисні поради молодим підприємцям (2010 р.).

Веде постійну виховну роботу серед студентів по формуванню активної життєвої позиції та позитивного економічного мислення. Читає лекції для працівників Міськради та КРУ з питань інноваційної та інвестиційної політики в Україні та Запорізькому регіоні. Надає консультативні послуги підприємствам малого та середнього бізнесу з економічних та управлінських питань.

М.Ф. Новіков має більше 80 наукових публікацій технічного та економічного характеру, які вносять значний вклад в дослідження та розробку як засобів виробництва матеріальних цінностей, так і в забезпечення їх ефективного використання суспільством. Теоретичні розробки використовуються в навчальному процесі Запорізького національного університету при викладання таких дисциплін як інвестування, формування інвестиційної політики в галузях народного господарства, економічна стратегія підприємств, економіка і організація інноваційної діяльності.

Має наступні відзнаки:

 • Знак «Винахідник СССР» (1974 р.)
 • Почесна грамота Запорізького національного університету за високі досягнення у науковій діяльності та з нагоди 18—річчя економічного факультету (2009 р.)
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково—педагогічну діяльність (2008 р.).

Рибалко Олена Михайлівна

Захистила дисертацію на вчену ступінь кандидата економічних наук у 2002 році в Інституті економіки НАН України в місті Києві, має вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту з жовтня 2003 року.

У 1986 році успішно закінчила Одеський інститут народного господарства з спеціальності «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».

У 2006 році отримала вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та отримала кваліфікацію магістра з педагогіки вищої школи. Пройшла успішно підтвердження висококваліфікованого фахівця в Інституті дослідження Запорізької дослідної станції.

Наукові інтереси: методика, методологія та організація бухгалтерського обліку; проблеми теорії і практики фінансового обліку; теорії бухгалтерського обліку, управлінського та внутрішньогосподарського обліку. Особливою групою, якій присвячені наукові праці, є питання з Державного фінансового контролю, ревізії та оподаткування.

Рибалко Олена Михайлівна є автором понад 70 наукових праць з фінансового обліку, управлінського обліку, внутрішньогосподарського обліку, ревізійної роботи, економічної теорії, оподаткування, серед яких є «Совершенствование оплаты труда в условиях антикризисного управления», «Удосконалення управлінського обліку витрат виробництва на підприємствах АПК України», «Формування прибутку торгового підприємства», «Влияние оценки стоимости производственных запасов на финансовый результат деятельности предприятия», «Технологические истоки структурных деформаций в экономике Украины», «Нові методи у калькулюванні собівартості сільськогосподарської продукції», «Структурні кризи як частина економічної динаміки», «Оптимізація податкового навантаження та розвиток податкового механізму в економіці України», «Шляхи вдосконалення обліку основних засобів», «Шляхи вдосконалення використання собівартості та тенденції зміни структури накладних витрат для прийняття управлінських рішень», «Вдосконалення обліку нематеріальних активів», «Удосконалення економіко—організаційного механізму функціонування оптової торгівлі», «Управлінські аспекти обліку та контролю операційних доходів і витрат на промисловому підприємстві», «Вдосконалення обліку транспортно—заготівельних витрат», «Податок на додану вартість у податковій системі України», «Особливості методики оцінки оборотних активів», «Аналіз витрат як інформаційне джерело управління витратами і прибутком промислового підприємства», «Особливості обліку витрат на підприємстві громадського харчування», «Особливості оподаткування підприємств в Україні», «Удосконалення змісту доходів і витрат у системі управління підприємством», «Банкрутство підприємств в Україні в сучасних умовах господарювання», «Податкові ризики в системі управління економічною безпекою підприємницьких структур України», «Роль факторингу в ефективному управлінні дебіторською заборгованістю підприємств», «Вдосконалення облікової політики страхової компанії».

Результати наукових досліджень використовувались в практичній діяльності підприємств різних галузей народного господарства в містах Херсона, Дніпропетровська, Миколаєва, Одеси, Запоріжжя та Запорізької області.

Активно керує науково—дослідницькою роботою студентів. Під керівництвом Рибалко О.М. студенти спеціальності обліку і аудиту брали участь в університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Рибалко О.М. низькою наукових робіт внесла значний вклад в дослідження і розробку методологічних програм, дисциплін ЗНУ, КПУ, ЗІЕІТ.

Вона є незмінних куратором групи зі спеціальності «Облік і аудит», де проводить бесіди згідно виховної роботи факультету, але також знаходить час на розгляд питань не тільки з успішності, але й актуальних питань бюджетної, податкової та фінансової політики України, особистих питань студентів.

Теоретичні та методологічні наукові розробки використовувались в навчальному процесі Запорізького національного університету, Класичного приватного університету, Запорізького інституту інноваційних технологій при викладанні таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства», «Ревізійна робота», «Ревізія і контроль», «Управлінський облік», «Внутрішньогосподарський облік», «Фінансовий облік», «Теорія бухгалтерського обліку», «Аудит», «Державний фінансовий контроль».

Рибалко О.М. є членом Науково—методичної ради економічного факультету.

Має наступні відзнаки Запорізького національного університету:

 • За активну участь в IV Міжнародній науково—практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів»;
 • За сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців;
 • За високі досягнення в роботі, у науковій діяльності;
 • За багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у науковій діяльності, значний внесок у розвиток економічного факультету, виховання молоді і підготовку висококваліфікованих спеціалістів

Пушкарь Ірина Володимирівна

Кандидат наук з державного управління з 2010 року, доцент кафедри обліку і аудиту.

Освіта: 1982—1986 — Полтавський кооперативний інститут, дена форма навчання, економічний факультет, спеціальність: економіст, кваліфікація: економіст—організатор.

2005—2006 — Гуманітарний університет «Запорізькій інститут державного та муніципального управління»,факультет післядипломної освіти, спеціальність: педагогіка вищої школи, кваліфікація: магістр з педагогіки вищої школи.

У 2006 році отримала свідоцтво про проходження практичного курсу та успішного тестування за програмою «Організація та впровадження управлінського обліку на підприємствах України». Наукові інтереси: методологія економічної діагностики, операційний менеджмент, антикризове управління, механізми державного регулювання розвитку регіонів, проблеми теорії і практики аналітичних досліджень.

Автор понад 26 наукових праць, серед них 9 публікацій у наукових фахових виданнях, участь у науково—практичних конференціях: «Інвестиційна складова сталого розвитку регіону» (м. Харків,2008р.), «Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно—інноваційного розвитку в Україні»(м. Київ, 2008р.), «Розвиток продуктивних сил України: від В.І.Вернадського до сьогодення» (м. Київ, 2009р.), «Фінансово—бюджетна політика в контексті соціального розвитку регіонів»(м. Дніпропетровськ, 2009р.), «Проблеми формування та оцінки ефективності функціонування сучасних землегосподарських систем»(м. Київ, 2010р.), Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів» (м. Ірпінь, 2010р.), «Стратегія розвитку фінансово—економічних та соціальних відносин: регіональний аспект»(м. Харків,2010р.), «Розвиток легкої промисловості в умовах активізації євроінтеграційних процесів»(м. Київ, 2010р).

Керує науково— дослідною роботою студентів. Під керівництвом Пушкарь І.В. студенти брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямком «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». І.В. Пушкарь низкою наукових робіт внесла вклад у дослідження та розробку пропозицій щодо обґрунтування механізму регулювання регіонального розвитку. Розроблені рекомендації Головному управлінню агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації щодо вдосконалення системи функцій і структури органів державного управління (довідка №22/432 від 28.01.2009р Теоретичні розробки використовуються у навчальному процесі Запорізького національного університету, Класичного приватного університету м. Запоріжжя, Академії муніципального управління м. Київ при викладанні таких дисциплін, як аналіз господарської діяльності, економічний аналіз, економіка підприємства, економіка торговельного підприємства, управління ресурсами та фінансами, контролінг, моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Організовує сферу науково—видавничої діяльності в межах кафедри обліку і аудиту.

Гончарова Валентина Георгіївна

Народилася 1954 року.

Кандидат наук з державного управління з 2011 року, доцент кафедри обліку і аудиту.

Працює на кафедрі «Облік та аудит» Запорізького національного університету з 1991 року,

Освіта: у 1977 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності «, у 1986 році закінчила Московський кооперативний інститут за спеціальністю «Викладач бухгалтерського обліку».

Наукові інтереси: методологія, організація та проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, організація аудиторської діяльності, якість аудиторських послуг, економічна безпека сучасного бізнесу, стан та напрямки удосконалення податкової системи, шляхи підтримки малого та середнього бізнесу, кризовий менеджмент.

Автор понад 50 статей у періодичних виданнях, в т.ч. 7 публікацій в наукових фахових виданнях, участь у семінарах та науково—практичних конференціях: «Нові вимоги страхового законодавства» (м. Київ, 2011 р.), «Удосконалення професійних знань аудиторів» (м. Запоріжжя, 2010 р.) «Державне регулювання фінансової діяльності як один з напрямків державної підтримки малого підприємництва» (м. Запоріжжя, 2010 р.), «Забезпечення публічних інтересів у державному регулюванні підприємницької діяльності» (м. Дніпропетровськ, 2011 р.), «Державне регулювання фінансової діяльності як один з напрямків державної підтримки малого підприємництва» (м. Луцьк, 2011 р.), «Зарубіжний досвід державної політики підтримки малого підприємництва» (м. Миколаїв, 2011 р.), «Зусилля держави на створенні умов для розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва» (м. Дніпропетровськ, 2011 р.), «Зарубіжний досвід державної політики підтримки малого підприємництва» ( м. Харків, 2010 р.).

Керує організацією виробничої та переддипломної практики студентів, надає практичну допомогу студентам при виконанні науково—дослідної роботи. Допомагає в працевлаштуванні випускників економічного факультету. В.Г. Гончарова низкою наукових робіт внесла вклад у дослідження та розробку пропозицій щодо обґрунтування механізму підтримки суб’єктів малого підприємництва. Розроблені рекомендації Київській обласній державній адміністрації щодо підготовки програм стабілізації та регіонального розвитку в напрямах створення економічних стимулів та інституційного режиму для заохочення і ефективного використання досягнень науки малим бізнесом, формування динамічної інформаційної інфраструктури та конкурентного інформаційного сектора малого підприємництва (довідка №8—1/133 від 17.02.2010р.). Пропозиції щодо підвищення ролі науки в структурних трансформаціях та розробки інноваційної стратегії економічного розвитку малого підприємництва використані Міністерством промислової політики України(довідка№81—720/1—5 від 15.01.2010р.)

Теоретичні розробки використовуються у навчальному процесі Запорізького національного університету, Академії муніципального управління м. Київ при викладанні таких дисциплін, як державне управління та державне регулювання економіки, економічна теорія, інституціональна економіка (довідка №142 від 22.01.2011р.).

Гончарова В.Г. активну професійну та громадську діяльність, як

 • член правління Запорізького територіального відділення Спілки аудиторів України;
 • член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України;
 • голова правління ЗАТ «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», в якій створено філіал кафедри обліку та аудиту.

Гончарова В.Г. — сертифікований аудитор та професійний оцінювач.

Постійно здійснює зв’язок з економічною спільнотою України, постійно проводить семінари з питань обліку, оподаткування та аудиту для фінансових служб підприємств Запорізького регіону.

Наявність кваліфікаційних сертифікатів:

 • Сертифікат аудитора серії «А»№ 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.93р.
 • Свідоцтво серії «АБ» № 000286, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007 р.
 • Свідоцтво серії «А» № 000447, видане рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.07.2004 р.
 • Сертифікат ICCAA про присвоєння професійної категорії «Сертифікований бухгалтер практик САР»
 • Сертифікат Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України про присвоєння професійної категорії «Сертифікований бухгалтер практик ФПБАУ»
 • Має наступні відзнаки:
 • Диплом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України «Кращий бухгалтер 2002 року»
 • Вітальний лист Спілки аудиторів України з нагоди 3—ої річниці професійного свята «День бухгалтера»
 • Грамота Жовтневої районної адміністрації Запорізької міської ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково—педагогічну діяльність та з нагоди 75—річчя Запорізького національного університету
 • Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну науково—педагогічну працю, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та високий професіоналізм
 • Почесна грамота Спілки аудиторів України з нагоди 10—ї річниці створення Спілки аудиторів України
 • Подяка Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України за значний внесок в становлення та розвиток ФПБАУ, удосконалення бухгалтерського обліку в Україні, високий професіоналізм та на честь 10—річчя ФПБАУ
 • Подяка Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України за значний внесок в становлення та розвиток ФПБАУ, удосконалення бухгалтерського обліку в Україні, високий професіоналізм та з нагоди Дня бухгалтера.

Саєнко Олена Романівна

Старший викладач кафедри обліку і аудиту — народилася 1964 року.

Освіта: 1981-1985 — Донецький інститут радянської торгівлі, дена форма навчання, економічний факультет, спеціальність: економіка торгівлі, кваліфікація: економіст. 2006-2007 — Запорізькій національний університет , факультет соціальної педагогіки та психології, спеціальність: педагогіка вищої школи, кваліфікація: магістр з педагогіки вищої школи.

У 2006 році отримала свідоцтво федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

Працює на кафедрі з 1995 року. Має наступні відзнаки: грамота ЗНУ за активну суспільну роботу на кафедрі та факультеті (2008р), грамота ЗНУ за виховання молоді у дусі патріотизму, сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців ( 2009 р.), грамота ЗНУ за багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у науковій діяльності, значний внесок у розвиток економічного факультету, виховання молоді і підготовку висококваліфікованих спеціалістів ( 2010р.)

Наукові інтереси: управління податковою системою, методологія податкового обліку, проблеми теорії і практики аналітичних досліджень.

Автор має понад 22 наукових праць, серед них 9 публікацій у наукових фахових виданнях, участь у науково-практичних конференціях. Під керівництвом Саєнко О.Р. студенти приймали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямком «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

Теоретичні розробки використовуються у навчальному процесі Запорізького національного університету, при викладанні таких дисциплін, як податковий облік, податковий менеджмент, методологія і організація податкового контролю, звітність підприємств, фінансовий облік судово-бухгалтерська експертиза.

З 2007 року є керівником профспілкової організації на економічному факультеті.

Радєва Ольга Георгіївна

Народилася 1974 року.

Освіта: 1991—1996 — Запорізький державний униіверситет, економічний факультет, спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності»

2007—2008 — Запорізький національний униіверситет, факультет психології та соціальної педагогіки, магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Наукові інтереси: методологія та організація фінансового обліку, проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, впровадження міжнародних стандартів фінансовго обліку, трансоформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСФЗ, фінансовий менеджмент.

Автор понад 20 наукових праць, серед них 7 публікацій у наукових фахових виданнях, брала участь у науково—практичних конференціях: ІІІ міжнародна науково—практична конференція «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (м.Запоріжжя, жовтень 2008р.), ІІІ міжнародна науково—практична конференція «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (м.Запоріжжя, жовтень 2008р.), Межрегіональна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку менеджменту» (м.Запоріжжя, грудень 2010р.), ІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція «Проблеми трансформації економіки» (м. Кривий Ріг, квітень 2010р.).

Теоретичні розробки використовуються у навчальному процесі Запорізького національного університету, при викладанні таких дисциплін, як фінансовий облік, міжнародні стандарти фінансового обліку і аудиту, облік у зарубіжних країнах, виробничий облік.

Під керівництвом О.Г.Радєвої студенти брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямком «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». Здійснює керівництво виробничою практикою з фінансового обліку студентів спеціальності «Облік і аудит».

О.Г.Радєва постійно підвищує свій професійний рівень. У 1999 р. брала участь у проекті Світового банку «Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств—учасників фондового ринку», є рекомендованим викладачем про (Свідоцтво Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Українського Інституту розвитку фондового ринку).

У 2001 р. брала участь у проекті Агентства США з міжнародного розвитку «Реформа бухгалтерського обліку у приватному секторі України» (Свідоцтво IBTCI та Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України).

У 2002 р. виконала кваліфікаційні вимоги за професійною сертифікацією «Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (САР/CIPA)», рівень «Сертифікований бухгалтер — практик» (САР).

У 2007 р. пройшла навчання за програмою «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» та отримала Диплом «Професійний фінансовий менеджер / МСФЗ» Інституту Сертифікованих Фінансових Менеджерів (ICFM, Велікобритания). У 2008 р. пройшла навчання за програмою «Фінансовий менеджер» та отримала Диплом «Професійний фінансовий менеджер» Інституту Сертифікованих Фінансових Менеджерів (ICFM, Велікобритания).

О.Г.Радєва бере активну участь у професійній громадській діяльності, є членом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України з 1999р.

О.Г.Радєва має наступні відзнаки:

 • Диплом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України «Кращий викладач ФПБАУ» (16 липня 2004 р.);
 • Почесна грамота Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України за значний внесок у розвиток бухгалтерського обліку в Україні (16 липня 2005 р.).
 • Грамота Запорізького національного університету за високі досягнення в науково — педагогічній діяльності, сумлінну працю та з нагоди 18—річчя економічного факультету (2009 р.)

Скорнякова Юлія Борисівна

Народилася 1978 року.

Кандидат економічних наук, доцент.

Освіта: 1995-2000 роки — Одеський державний економічний університет, обліково-економічний факультет, кваліфікація — магістр економіки.

Має досвід роботи головним бухгалтером.

З 2001 року працює викладачем кафедри «Облік і аудит» Запорізького національного університету.

Протягом цього часу викладала такі дисципліни, як: «Теорія бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік», «Облік на підприємствах малого бізнесу», «Фінансовий облік і аудит».

Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за напрямком «Удосконалення методики оцінки реальних інвестиційних проектів».

Активно займається науковою роботою — бере участь у наукових конференціях, має 8 статей, надрукованих у фахових наукових збірках.

Відповідає за профорієнтаційну діяльність на факультеті.

Цокур Олена Юріївна

Старший лаборант кафедри «Облік і аудит» Запорізького національного університету — 1968 року народження.

Освіта: 1985—1990 роки — Дніпропетровський державний університет, факультет прикладної математики, спеціальність — математик.

2004—2005 роки — Запорізький національний університет, факультет післядипломної освіти, спеціальність — облік і аудит.

В 1990—1994 роках працювала на Запорізькому заводі магнітофонів «Весна» інженером—програмістом.

З травня 1994 року працює старшим лаборантом кафедри «Облік і аудит» Запорізького національного університету. Відповідає за ведення документації на кафедрі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.